:: نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید ::
همراهان نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید

:: سامانه اختصاصی اساتید - دانشگاه هنر اصفهان 

تاریخ نصب نرم افزار : اسفند 1393 
تعداد اساتید عضو : 100 نفر 
آدرس : masters.aui.ac.ir
:: سامانه اختصاصی اساتید - دانشگاه یاسوج 

تاریخ نصب نرم افزار : تیر 1395 
تعداد اساتید عضو : 400 نفر 
آدرس : cv.yu.ac.ir
:: سامانه اختصاصی اساتید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 

تاریخ نصب نرم افزار : فروردین 1392 
تعداد اساتید عضو : 350 نفر 
آدرس : www.khuisf.ac.ir/prof
:: سامانه اختصاصی اساتید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 

تاریخ نصب نرم افزار : تير 1393 
تعداد اساتید عضو : 200 نفر 
آدرس : prof.mau.ac.ir
:: سامانه اختصاصی اساتید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خميني شهر 

تاریخ نصب نرم افزار : مرداد 1393 
تعداد اساتید عضو : 150 نفر 
آدرس : facultymember.iaukhsh.ac.ir
:: سامانه دانشجویان دکتری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 

تاریخ نصب نرم افزار : بهمن 1393 
تعداد دانشجویان عضو : 600 نفر 
آدرس : www.khuisf.ac.ir/phdstu
:: سامانه اختصاصی اساتید - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه 

تاریخ نصب نرم افزار : اسفند 1393 
تعداد اساتید عضو : 100 نفر 
آدرس : teachers.iauo.ac.ir
:: سامانه اختصاصی اساتید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 

تاریخ نصب نرم افزار : مرداد 1394 
تعداد اساتید عضو : 200 نفر 
آدرس : prof.iauba.ac.ir
:: سامانه اختصاصی اساتید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 

تاریخ نصب نرم افزار : آبان 1394 
تعداد اساتید عضو : 200 نفر 
آدرس : teacher.iaud.ac.ir
:: سامانه اختصاصی اساتید- مرکز آموزش عالی کاشمر

تاریخ نصب نرم افزار : بهمن 1394 
تعداد اساتید عضو : 20 نفر 
آدرس : ostad.ihekashmar.ac.ir

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما