:: زیرسیستم های سازمان الکترونیک ::
فرم و فرایند «درخواست مرخصی»

این فرم برای شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران طراحی و پیاده سازی شده است.

هدف از راه اندازي اين فرم، حذف فرم های کاغذی جهت اخذ مرخصی توسط پرسنل سازمان و گردش اتوماتیک آن بر روی بستر سازمان الکترونیک مي باشد.
در ابتدا متقاضی درخواست خود را ثبت و برای مدیر واحد ارسال می کند، پس از آن در صورتیکه فرم درخواست روزانه و تعداد روزهای درخواست شده از 10 بیشتر باشد، فرم برای تایید به معاون مربوطه ارسال و پس از به کارگزینی و سپس بایگانی ارجاع داده می شود. در غیر اینصورت مستقیما به کارگزینی و بایگانی ارجاع داده می شود.در تمام مراحل امکان عدم تایید فرم و رفتن به خاتمه با ارسال پیام به متقاضی وجود دارد.

 

فرایند گردش فرم «درخواست مرخصی» :

فرم «درخواست مرخصی» :

 نمونه های دیگر از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر سازمان الکترونیک

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما