:: فرم درخواست پشتیبانی ::
نام و نام خانوادگی :
لطفا فیلد نام و نام خانوادگی را تکمیل نمایید
*
نام سازمان :
شماره تماس :
لطفا فیلد شماره تماس را تکمیل نمایید
*
پست الکترونیک :
لطفا فیلد پست الکترونیک را تکمیل نمایید لطفا پست الکترونیک را به صورت صحیح وارد نمایید
*
فایل ضمیمه :
موضوع :
لطفا فیلد موضوع را تکمیل نمایید
*
پیام :
لطفا فیلد پیام را تکمیل نمایید
*
متن خطا :
لطفا فیلد پیام را تکمیل نمایید

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما